WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje urządzenia wprowadzone na polski rynek przez firmę STALGAST Sp. z o.o.
Czytaj więcej

Warunki usług gwarancyjnych

Ujawnione w okresie gwarancji wady, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni
Czytaj więcej

Warunki gwarancji

1. Gwarancja obejmuje urządzenia wprowadzone na polski rynek przez firmę STALGAST Sp. z o.o., zwaną dalej  „Producentem” i zaopatrzone w ważną kartę gwarancyjną, zwane dalej „Urządzeniami”.
2. Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty sprzedaży, pieczątki Sprzedawcy, numeru fabrycznego. urządzenia, bez podpisu Kupującego, z datą otrzymania karty gwarancyjnej oraz jeśli zawiera poprawki lub skreślenia. W takiej formie nie stanowi ona podstawy do rozpatrzenia reklamacji Urządzenia oraz do dokonywania ustalonych przez obie strony przeglądów gwarancyjnych.
3. Gwarancji udziela sprzedawca, zwany dalej „Gwarantem” i do niego należy kierować roszczenia w okresie gwarancji. Uprawnionym w zakresie gwarancji jest posiadający Urządzenie wraz z ważną kartą gwarancyjną, zwany dalej „Klientem”.
4. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikat nie będzie wydany.
5. Gwarancja nie są objęte czynności, do jakich zobowiązany jest Klient w ramach instrukcji obsługi Urządzenia ( np. przygotowanie instalacji zasilającej)
6. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty wydania Urządzenia z magazynu.
7. W okresie gwarancji wszystkie naprawy spowodowane wadami powstałymi z przyczyn tkwiących w Urządzeniu będą usuwane nieodpłatnie.
8. Gwarancja może zostać przedłużona do 24 miesięcy pod warunkiem dokonywania przez Gwaranta płatnych corocznych przeglądów dokonywanych na zlecenie Klienta w terminach ustalonych z Gwarantem lub w terminach określonych instrukcja obsługi i zastosowaniu się Klienta do uwag Gwaranta zawartych w protokole poprzeglądowym co do dalszej eksploatacji urządzenia, w tym w zakresie wymiany zużytych części. Wymiana zużytych części jest bezpłatna w pierwszym roku obowiązywania gwarancji, a po jego upływie następuje na koszt Klienta. Cena jednego przeglądu wynosi netto 500,00 zł (pięćset złotych) plus 23% VAT, zaś cennik części wymiennych dostępny jest u Gwaranta.
9. Okres gwarancji przedłużany jest o czas liczony od dnia dostarczenia reklamowanego Urządzenia do punktu serwisowego, do dnia jego wydania lub naprawy w miejscu użytkowania, z tym że nie dotyczy to przypadków, gdy dostarczone do serwisu Urządzenie będzie sprawne.
10. W okresie gwarancji wszystkie naprawy Urządzenia i czynności konserwacyjne oraz kontrolne mogą być wykonywane jedynie przez Gwaranta lub Producenta, z tym że nie dotyczy to czynności, do których, zgodnie z instrukcją obsługi, zobowiązany jet Klient w trakcie eksploatacji Urządzenia.
11. Gwarant zobowiązuje się do naprawy Urządzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia Urządzenia do punktu serwisowego lub zgłoszenia awarii.
12. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Gwaranta.
13. Awaria Urządzenia musi zostać zgłoszona niezwłocznie po jej wystąpieniu pod numer wskazany w karcie gwarancyjnej, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Uchybienie temu terminowi skutkuje wygaśnięciem gwarancji.
14. Urządzenie o wadze poniżej 15 kilogramów Klient zobowiązany jest dostarczyć do punktu serwisowego Gwaranta (adres wskazany w karcie gwarancyjnej) na własny koszt w oryginalnym opakowaniu.
15. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy tylko wtedy, jeżeli punkt serwisowy Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
16. Gwarancją nie są objęte :
a. mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu oraz wywołane nimi wady
b. działanie czynników zewnętrznych takich jak przepięcia w sieci, wyładowania i opady atmosferyczne
c. urządzenie przekazane w nieoryginalnym opakowaniu
d. urządzenie z usuniętymi lub naruszonymi numerami fabrycznymi (plombami)
e. uszkodzenia i wady powstałe wskutek :
▪ niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji
▪ niewłaściwej, niezgodnej z instrukcją instalacji lub wykonanej przez osoby nieuprawnione
▪ kontaktu z cieczami ( dot. Podzespołów elektrycznych i elektronicznych)
▪ samowolnych ( dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) do przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
▪ uszkodzenia powstałe w czasie transportu
▪ uszkodzenia elementów wykonanych ze szkła
▪ części zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji
▪ użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
17. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku nie zastosowania się do instrukcji obsługi lub wskazówek i uwag Gwaranta w zakresie obsługi Urządzenia, a także w przypadku podłączenia przez osoby nie posiadające uprawnień, niewykonania czynności wskazanych w instrukcji obsługi, zapewniających poprawne działanie urządzenia, w terminach i zakresie tam określonym ( np. odkamienianie urządzeń, czyszczenie parowników).
18. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Gwarantem a Klientem wiążące się z eksploatacją Urządzenia będą rozstrzygane we własnym zakresie polubownie. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby Gwaranta.
19. W sprawach nienormowanych postanowieniami karty gwarancyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
20. Wraz z wygaśnięciem gwarancji Gwarant będzie świadczył usługi serwisowe odpłatnie na zasadach określonych w odrębnej umowie.

Warunki usług gwarancyjnych

1.1   Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2.1   Ujawnione w okresie gwarancji wady, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego.
2.2   W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części.
3.1  Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonywana po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu urządzenia, z datą sprzedaży ( faktura lub paragon ).
3.2   W przypadku urządzeń podłączonych do instalacji gazowej i/lub trójfazowej powinno być wypełnione Świadectwo Podłączenia Urządzenia przez instalatora posiadającego aktualne, wymagane prawem uprawnienia.
3.3   Urządzenia o wadze nie przekraczającej 15 kg. dostarczane są do serwisu przez Użytkownika we własnym zakresie. Urządzenie na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
4.1   Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu urządzenia.
4.2   Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza protokołem serwisowym.
5.1   Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy jeżeli:
• w okresie gwarancji, serwis dokona trzech napraw głównych urządzenia, a sprzęt nadal wykazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodne z przeznaczeniem,
• serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
5.2  Sprzęt nie podlega wymianie na nowy jeżeli obniżono jego cenę z powodu wystąpienia wady.
5.3  Jeżeli wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
6.1  W przypadku nie zastosowania się klienta do zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi i bezpośrednim wezwaniem Serwisu do naprawy, koszty z tym związane ponosić będzie Użytkownik.
7.1   Nie są objęte gwarancją uszkodzenia i w związku z tym Sprzedawca nie ponosi kosztów wynikających z:
• awarii powstałych z przyczyn zewnętrznych, katastrof, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia,
• awarii lub usterek wynikających z niewłaściwej lub nielegalnej instalacji gazowej i elektrycznej oraz niewłaściwych parametrów i źle wykonanych instalacji,
• awarii powstałych w wyniku manipulacji, modyfikacji lub napraw urządzenia wykonywanych przez osoby nie posiadające uprawnień i serwisy nie należące do oficjalnych przedstawicieli firmy STALGAST,
• akcesoriów poddawanych okresowym wymianom i naturalnemu zużyciu ( np. żarówki, uszczelki ),
• uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń części szklanych oraz powstałych w wyniku niewłaściwe konserwacji urządzenia.
7.2  Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
8.1  Niniejsza gwarancja zostanie anulowana w następujących przypadkach:
       - jeśli nie jest dołączony dowód zakupu urządzenia,
       - jeśli dokonano prób usunięcia tabliczki znamionowej urządzenia,
       - jeśli próbowano dokonać zmian konstrukcyjnych urządzenia.
9.1  Za naprawę gwarancyjną nie uważa się regulacji urządzenia przewidzianych w Instrukcji Obsługi, szczególnie regulacji urządzenia gazowego, należących do instalującego ( ustawienie płomienia palników, przestawienie na inny rodzaj gazu ).
9.2   Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyboru, o ile są one zgodne z podawanym przez producenta.
Gwarancją nie będą objęte elementy eksploatacyjne, np. szyby, uszczelki, żarówki, powierzchnie desek polietylenowych, ostrzone części noży.
  Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.